Examen Bacalaureat 2019

Simulare Bacalaureat 2019

Legislație

CALENDARUL simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019

 Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat național
18 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
19 martie 2019 Proba E) b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
20 martie 2019 Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
21 martie 2019 Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării- se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a
29 martie 2019 Afișarea rezultatelor

CABINET MINISTRU
O R D I N
privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei
a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019
În temeiul prevederilor art. 74, alin. (5), art. 77, alin. (5) și ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, În baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, titneretului și
sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național
de învățământ, cu modificările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și  completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
emite prezentul ordin
:
Art.1. (1) Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
(2) Simularea evaluării naționale se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, la care participă și elevii clasei a VII-a.
(3) Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului a XII-a zi și a XIII-a seral/frecvență redusă, la care participă și elevii claselor a XI-a zi și a XII-a seral/ frecvență redusă, învățământ de masă.
Art.2. Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019, prevăzut în Anexa nr. 1.
Art.3. (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018 – 2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.


CABINET MINISTRU


(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VII-a în anul școlar 2018 – 2019 este cea prevăzută în Anexa nr. 2.
(3) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018 – 2019 este cea prevăzută în Anexa nr. 3.
Art.4. (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/
frecvență redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018 – 2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele,
profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică și istorie.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a zi și clasa a XII-a seral/ frecvență
redusă, învățământ de masă, în anul școlar 2018 – 2019 este prevăzută în Anexa nr.4.
Art.5. (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a
seral/frecvență redusă în anul școlar 2018 – 2019 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. (2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de
bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2018 – 2019 este cea prevăzută în Anexa nr. 5.
Art.6. Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar
2018 – 2019 se realizează în baza unei proceduri, care va fi comunicată inspectoratelor școlare.
Art.7. (1) Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului de
bacalaureat național în anul școlar 2018 – 2019 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. (2) La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.


CABINET MINISTRU


Art.8. Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția
Minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire
prezentul ordin. Art.9. Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Art.10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T R U,
ECATERINA ANDRONESCU


BUCUREȘTI,
Nr. 3185
Data:18.02.2019

PENTRU SEMNALAREA NEREGULILOR APĂRUTE ÎN ORGANIZAREA ȘI DERULAREA SIMULARII BACALAUREAT 2019

ȘI A EVENTUALELOR FAPTE DE CORUPȚIE ACCESAȚI SITE-UL:

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro

SAU APELAȚI:

TELEFONUL VERDE AL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

0800816247 – TELEFON GRATUIT

TELEFON VERDE NAȚIONAL

0800801100 – TELEFON GRATUIT