Conform adresei M.E.C. Nr. 355/DGI/28.02.2020, Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.

                  Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un  venit    brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie,  conform HG  nr.   297/ 03.05.2018 pentru    modificarea    Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.  269 / 2004  privind acordarea  unui  ajutor  financiar  în   vederea  achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004 , publicată in Monitorul Oficial nr. 408 / 14.05.2018.
Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o    cerere  conform    modelului   prevăzut  în  anexa nr. 2   la        Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instițutia de învătământ la care  este înscris elevul / studentul.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocaâiei de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare.

Legislația în vigoare este reprezentată de:

Actele necesare privind acordarea unui ajutor financiar în vederea simulării achiziționării de calculatoare

  1. Cerere tip – download

DEPUNEREA CERERILOR (*doar cererile se transmit prin poștă, email sau orice formă de  mesagerie, gen whatsapp sau messenger către diriginte sau secretariatul școlii !!!

2. Cererea prevăzută la punctul 1 va fi însoțită de actele justificative pentru veniturile obținute

  • copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al studentului;
  • copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  • adeverință din care să rezulte caluitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;
  • acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;
  • declarația pe propria răspundere (notarială) a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârstă mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de HG nr. 297/03.05.2018 (sub 250 lei BRUT) și că dispun de diferența de bani pentru achizițonarea unui calculator cu o configurație minimă standard și că nu au mai beneficiar de un astfel de ajutor financiar.
  • adeverință de venituri de la primărie
  • adeverință de venituri de la Administrația Financiară

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.